Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Lie Huo Jiao Chou ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์

มีผู้คนเล็กน้อย ที่มีพลังพิเศษ ที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตน